Thứ 7, ngày 24/02/2018

Luật khám bệnh, chữa bệnh

21/09/2016 14:41:41 - Lượt xem: 367

Luật số: Số: 40/2009/QH12 quy định về: Luật khám bệnh, chữa bệnh

Chi tiết

Nghị định số: 55-2011/NĐ-CP về hoạt động pháp chế

20/05/2016 14:13:31 - Lượt xem: 258

Nghị định về công tác pháp chế

Chi tiết

Hướng dẫn về công tác pháp chế

20/05/2016 14:00:49 - Lượt xem: 249

Công văn số: 3878/BGDĐT-PC Hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong trong các cơ sở giáo dục đại học

Chi tiết

Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT

09/05/2016 15:43:50 - Lượt xem: 271

Ngày 14 tháng 03 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã ký ban hành thông tư số: 03/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Chi tiết

Quyết định số: 70/2014/QQ-TTg về: Ban hành Điều lệ trường đại học

09/05/2016 15:27:36 - Lượt xem: 235

Ngày 12 tháng 10 năm 2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số:70/2014/QĐ-TTg Ban hành Điều lệ trường đại học. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2015.

Chi tiết

Thông tư số 35/2015/TT-BGD ĐT về thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

08/05/2016 14:57:56 - Lượt xem: 232

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đã ký ban hành Thông tư số : 35/2015/TT-BGDĐT: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2016 và thay thế cho Thông tư số: 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT

07/05/2016 13:58:00 - Lượt xem: 243

Thông tư quy định về: Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và đào tạo

Chi tiết