Thứ 7, ngày 24/02/2018

Luật số 16/2008/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy

08/07/2016 09:05:02 - Lượt xem: 160

Luật số 16/2008/QH12 về : Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy.

Chi tiết

Luật số: 23/2000/QH10 về phòng, chống ma túy

08/07/2016 08:57:36 - Lượt xem: 172

Luật số: 23/2000/QH10 về phòng, chống ma túy

Chi tiết

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

08/05/2016 15:12:24 - Lượt xem: 189

Ngày 25 tháng 06 năm 2015 Quốc hội ban hành luật số: 85/2015/QH13: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 09 năm 2015.

Chi tiết