Ngày 26 tháng 02 năm 2015, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận  đã ký thông tư số:02/2015/TT-BGDĐT thông tư: Ban hành về quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2015.