Ngày 06 tháng 7 năm 2015, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã ký quyết định số 992/QĐ-ĐHYD về: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng