Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiều lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015