Ngày 08 tháng 4 năm 2016 PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã ký Báo cáo số: 328/BC-ĐHYD về: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 29-CT/TU ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Ban thượng vụ Tỉnh ủy  về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên