Ngày 31 tháng 12 năm 2015 PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại hhọc Y-Dược, Đại học Thái Nguyên  đã ký báo cáo số: 856/BC-ĐHYD về :Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cóa và phòng chống tham nhũng năm 2015 tại Trường Đại học Y-Dược